Dit “Privacy-Beleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Newton Law BV, gevestigd te Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem (België), ondernemingsnummer 0759678066, BTW BE0759.678.066 (“Newton”).

Dit Privacy-beleid bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door het delen van uw persoonsgegevens op onze website www.newton-law.be, door contact met ons op te nemen via e-mail, per telefoon of door onze opdracht voor diensten.

ARTIKEL 1 VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Newton verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit betreft:

Klantgegevens – Wanneer u de functionaliteiten van onze Website gebruikt of bepaalde diensten aan ons toevertrouwt, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, financiële gegevens, persoonlijke karakteristieken, informatie met betrekking tot uw loopbaan, uw beroep, gegevens met betrekking tot procedures, strafrechtelijke veroordelingen of aanverwante maatregelen en alle andere gegevens die u aan ons verstrekt;

Leveranciersgegevens – Indien u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens over u en eventueel enkele van uw medewerkers: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, en eventuele andere gegevens die u aan ons verstrekt;

Communicatiegegevens – Als u ons belt, e-mailt of een contactformulier invult, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf verstrekt;

Sommige persoonsgegevens worden van derden verkregen (bv. uw adviseurs, met inbegrip van notarissen, advocaten en andere professionele adviseurs verstrekken ons persoonsgegevens volgens uw instructies), evenals van openbare bronnen (het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en andere overheidsdiensten) en van bepaalde privébronnen (sociale media en B2B-databanken).

ARTIKEL 2 DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

2.1 Indien persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de uitvoering van de diensten die we leveren of onze overeenkomst mogelijk te maken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, dan is de wettelijke grond contractuele noodzaak of wettelijke verplichting. In dat geval verhindert het niet verstrekken van de vereiste persoonsgegevens het begin of de voortzetting van onze professionele relatie.

Persoonsgegevens met betrekking tot procedures, strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen of daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen worden uitsluitend verwerkt in het kader van de verdediging van de belangen van onze cliënten.

2.2. Meer in het bijzonder zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Klanten – om de levering en facturatie van de door u toegewezen diensten te beheren, op basis van de noodzaak om een door u aangevraagd contract uit te voeren of omdat we een wettelijke verplichting of legitiem belang hebben om dit te doen;
 • Leveranciers – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden, op basis van uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming online en ons rechtmatige belang om telefonisch contact met u op te nemen;
 • Naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen (inclusief fraudepreventie en -opsporing) – Identificatie en contactgegevens, van uzelf en eventueel enkele van uw medewerkers, financiële gegevens, identiteitskaartnummer en nationaal nummer. 

2.3. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, onze nieuwsbrief, op basis van ons rechtmatig belang ten aanzien van bestaande klanten of mensen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet meer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dit kosteloos en zonder opgave van reden gebeuren door op de link te klikken in elk van onze direct mailings of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon.

ARTIKEL 3 HOE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

3.1. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens met uzelf en eventueel met derden delen:

 • Uw werkgever of een aantal van uw werknemers, professionele adviseurs die door u zijn aangesteld;
 • overheidsinstanties, rechtbanken en toezichthoudende instanties, onze Orde van Advocaten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wetten of regelgeving en deontologische verplichtingen;
 • financiële instellingen, verzekeringsinstellingen, in het kader van uw en onze relatie met die partijen;
 • andere professionele adviseurs zoals advocaten, deurwaarders en (door de rechtbank aangewezen) deskundigen, voor zover dat nodig is voor onze dienstverlening;
 • een aantal technische dienstverleners (bewerkers) voor de hosting van onze website, bestanden en onder voorbehoud van verwerkingsovereenkomsten

3.2. Newton maakt voor bepaalde diensten gebruik van de diensten van ICT-dienstverleners. Deze ICT-dienstverleners exporteren een beperkte reeks persoonsgegevens naar derde landen, d.w.z. naar de VS. Voor deze overdracht van persoonsgegevens vertrouwen deze dienstverleners op EU/VS Privacy Shield en de door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules. De overdracht van persoonsgegevens heeft alleen betrekking op identificatiegegevens en contactgegevens voor klantenbeheer en direct marketing.

De persoonsgegevens die in het kader van onze dossiers worden verwerkt, worden uitsluitend in de EU opgeslagen.

ARTIKEL 4 DUURTIJD VAN DE BEWARING

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is in functie van de verwerkingsdoeleinden en de wettelijke bepalingen:

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de geleverde diensten;
 • Beheer van de leveranciers: 10 jaar na het einde van de geleverde diensten;
 • Fraudeopsporing en -preventie: 10 jaar na het einde van de geleverde diensten/ de transactie;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste zinvolle contact, met dien verstande dat een verlenging mogelijk is na toestemming.
 • Naleving van de wettelijke verplichting: gedurende de door de wet opgelegde termijn.

ARTIKEL 5 UW RECHTEN

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van de wijze waarop wij deze gebruiken.

U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt ons, in een aantal gevallen opgesomd in de AVG , ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u ernstige en legitieme redenen heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of door te laten geven aan een andere dienstverlener van uw keuze.

Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen via e-mail aan isaac@newton-law.be, per post aan Newton Law BV met kantoor Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem (België).

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 

1000 Brussels 

Tel : +32 (0)2 274 48 00 

contact@apd-gba.be   

Indien nodig kunt u ook een schadeclaim indienen bij de burgerlijke rechtbank.

ARTIKEL 6 HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We hebben de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen via verschillende hulpmiddelen, waaronder trainingen ter bewustmaking van ons personeel, encryptie, antivirussoftware, zorgvuldige selectie van externe leveranciers en back-end toegangsbeheer.

Newton kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde partij.