Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten van Newton BV, met kantoor te Lambroekstraat 5A, B-1831 Diegem (België), ondernemingsnummer 0759.678.066, BTW BE0759.678.066 (“Newton”).

Alle leden van Newton zijn advocaten (advocaat – avocat), ingeschreven aan de balie van Brussel (België) (www.baliebrussel.bewww.barreaudebruxelles.be) of aan de balie van Antwerpen (https://www.balieantwerpen.be). Het beroepsreglement, van toepassing op de advocaten van Newton kan op deze websites worden geraadpleegd in het Nederlands of het Frans, afhankelijk van de toepasselijke balie.

Door een opdracht aan Newton toe te vertrouwen en tenzij anders overeengekomen, aanvaardt de cliënt deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud en erkent hij hun voorrang op elke andere regeling, tenzij van dwingend recht of een andere met de cliënt ondertekende overeenkomst.

Opdracht – Newton en de cliënt zullen alles in het werk stellen om het bestaan van potentiële belangenconflicten te voorkomen en deze te bespreken alvorens de samenwerking aan te gaan. Newton voert alle opdrachten uit binnen een redelijke termijn en naar best vermogen.

Alle opdrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. De cliënt wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de uitvoering van de opdracht en het verloop ervan.

Newton kan, indien overeengekomen met een cliënt, een beroep doen op de diensten van derden (gespecialiseerde advocaten, deurwaarders, vertalers, notarissen, deskundigen of accountants). De proceskosten en uitgaven zijn kosten die Newton eventueel heeft moeten voorschieten aan externe professionals. Deze kosten worden nauwkeurig en gedetailleerd op de factuur vermeld en worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Newton kan verzoeken dat deze kosten en uitgaven rechtstreeks aan de cliënt worden gefactureerd.

Anti-witwasregeling – De anti-witwasregeling is van toepassing op alle advocaten en vereist de uitvoering van bepaalde administratieve onderzoeken, die moeten worden overgemaakt aan de Stafhouder van de toepasselijke Orde van Advocaten. Op basis hiervan heeft Newton de verplichting om de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt zal Newton op eerste verzoek alle vereiste identificatiegegevens verstrekken. Deze gegevens zullen ook aan de CFI (Cel voor Financiële Inlichtingenverwerking) worden doorgegeven. De wet laat Newton niet toe te melden dat dergelijke informatie werd doorgegeven, noch of er een onderzoek loopt.

Ondersteuning van de cliënt – De cliënt zal Newton alle informatie verstrekken die nodig is om de opdracht efficiënt uit te voeren. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verzonden informatie. Indien de cliënt niet tijdig en in overeenstemming met de servicevoorwaarden meewerkt, zal Newton niet in staat zijn om hem volgens deze overeenkomst en tijdig te ondersteunen. Newton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van dit gebrek aan medewerking, noch voor eventuele vertragingen veroorzaakt door de cliënt, derden of overmacht.

Vergoedingen en onkosten – Newton rekent haar erelonen aan volgens een uurtarief of op basis van een vast bedrag, tenzij een andere berekeningsmethode is overeengekomen. Het uurtarief is afhankelijk van de vereiste mate van specialisatie, de deskundigheid, de hoogdringendheid, het belang of de specificiteit van de zaak.

De door Newton voorgeschoten kosten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. De algemene kantoorkosten zijn inbegrepen in de erelonen (dit omvat o.a. algemene administratieve kosten, telefoonkosten, kosten voor softwarelicenties, papier, … ). Uitgaven die betrekking hebben op reizen worden gefactureerd tegen het tarief van 0,40 EUR/km voor reizen per wagen en tegen kostprijs bij gebruik van het openbaar vervoer.

Elke raming van de juridische kosten zal worden gedaan op een bonafide basis, maar moet worden beschouwd als een raming en zal niet bindend zijn. Newton zal de cliënt tijdig op de hoogte brengen indien de werkelijke kosten en erelonen hoger zijn dan de oorspronkelijke raming.

Facturatie en betaling – Newton factureert haar diensten, exclusief toepasselijke BTW, maandelijks, tenzij een andere periodiciteit gerechtvaardigd is op basis van het belang van de geleverde diensten of de omvang van het in rekening te brengen bedrag. Elke factuur gaat vergezeld van een gedetailleerde lijst van de in rekening gebrachte prestaties.

De facturen van Newton dienen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald, betaalbaar op het rekeningnummer, vermeld op de factuur. Bij gebreke daarvan is van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% verschuldigd vanaf de datum van uitgifte. Bij gebrek aan betaling binnen veertien dagen wordt bovendien een forfaitaire verhoging van 10% toegepast, met een minimum van 100 EUR, voor de terugbetaling van de invorderingskosten. In geval van niet-betaling binnen de aldus vastgestelde termijn kan Newton naar eigen goeddunken beslissen om haar diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten of om zich volledig terug te trekken uit de opdracht. Newton is niet aansprakelijk voor enige schade die door een dergelijke opschorting of terugtrekking kan worden veroorzaakt. Newton heeft het recht om, vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning, alle verdere diensten op te schorten, totdat alle ereloonstaten en kosten zijn voldaan.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de vereiste vooruitbetaling of factuur, dient hij Newton binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur een gemotiveerde schriftelijke brief te sturen waarin hij aangeeft het niet eens te zijn met de factuur.

Betalingen van derden – Alle gelden die Newton voor rekening van de cliënt van derden ontvangt, moeten worden gecrediteerd op de derdenrekening van Newton (BE28 0689 3973 5320). Newton kan de bedragen die haar door de cliënt verschuldigd zijn, in mindering brengen op dergelijke betalingen. Zij zal de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Newton zal alle van de cliënt ontvangen bedragen ten gunste van derden onmiddellijk overmaken aan deze derden.

Intellectuele eigendomsrechten – Alle intellectuele eigendomsrechten waarnaar verwezen wordt in juridische procedures, contracten, adviezen en andere documenten die door Newton worden uitgegeven, zijn exclusieve eigendom van Newton en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid – Alle verplichtingen van Newton zijn middelenverbintenissen naar best vermogen. Behalve in geval van fraude of opzettelijke fout is de aansprakelijkheid van Newton (met inbegrip van haar partners en andere professionals die voor Newton werken en waarvoor Newton op grond van deze Voorwaarden aansprakelijk is) beperkt tot het bedrag van de dekking van de verzekering voor beroepsaansprakelijkheid van Newton. Newton is, in het kader van de uitoefening van haar beroep, via de Vlaamse Orde van Advocaten verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid tegen de financiële gevolgen van contractuele of niet-contractuele, civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden, waaronder hun cliënten, via Amlin Verzekeringen en AG-verzekeringen. De verzekeringsdekking geldt wereldwijd.

Indien de Cliënt voor een specifieke opdracht een hogere verzekeringsdekking wenst, kan deze dekking worden overeengekomen, onder voorbehoud van de betaling van een extra vergoeding door de Cliënt aan Newton. De cliënt en Newton zullen gezamenlijk de modaliteiten en de vergoeding voor deze bijkomende verzekering bespreken en overeenkomen.

Indien de verzekeraar weigert de aansprakelijkheid te dekken, is de aansprakelijkheid van Newton (met inbegrip van haar partners en andere advocaten die voor rekening van Newton werken en waarvoor Newton op grond van deze Voorwaarden aansprakelijk is) beperkt tot tweemaal het bedrag van de erelonen die voor de betreffende opdracht worden gefactureerd, voor zover dit bedrag niet hoger is dan 2.500.000 EUR.

Newton is niet aansprakelijk voor overmacht of verzuim van cliënten, derden en andere deskundigen, noch voor indirecte en/of niet-professionele schade van de cliënt of een derde.

Gegevensbescherming – Newton zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met haar Privacyverklaring.

Beëindiging – Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Cliënt het recht om elke opdracht te beëindigen met een eenvoudige schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder dat er een beëindigingsvergoeding verschuldigd is. Bij beëindiging van een opdracht ontvangt de Cliënt een factuur ter compensatie van Newton voor alle openstaande erelonen en kosten. Newton zal alle relevante documenten op eerste verzoek aan de cliënt overmaken. Tenzij anders is overeengekomen, is Newton gerechtigd een opdracht te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving aan de Cliënt, mits Newton de Cliënt een redelijke opzegtermijn biedt die de Cliënt in staat stelt een andere raadsman te benoemen.

Toepasselijk recht en beslechting van geschillen – Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil tussen Newton en de cliënt zullen partijen streven naar een minnelijke schikking voor de rechtbank of voor de bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Elk geschil dat niet in der minne wordt geschikt overeenkomstig het voorgaande zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België).

Diegem, 30 December 2020.